INFORMACJA

Piątek, 18 Luty 2011 00:00

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje,

iż z dniem 15-02-2011r. realizacja projektu pn.

"Własna firma szansa na lepsze jutro"

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

   

PILNE

Wtorek, 08 Luty 2011 09:16

W związku z otrzymaniem pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,  zostaliśmy zobligowani do złożenia wraz z końcowym wnioskiem o płatność zaświadczeń ZUS potwierdzających 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjentów Pomocy Projektu "Własna firma szansą na lepsze jutro" (skan pisma do pobrania tutaj).
 

 
Wobec powyższego prosimy o złożenie stosownego wniosku do ZUS w celu uzyskania w/w zaświadczenia potwierdzającego 12 miesięczny okres trwania działalności gospodarczej i dostarczenie go do Biura Projektu w terminie do 28 lutego 2011roku.
 
   

ZAPROSZENIE

Środa, 19 Styczeń 2011 08:52

ZAPROSZENIE

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

zaprasza

 

na Konferencję podsumowującą realizację projektu

„Własna firma szansą na lepsze jutro”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011r. o godz. 9.45

w budynku

Częstochowskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego
w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121

 

PROGRAM KONFERENCJI

Godzina:

  945 – 1015            Rejestracja uczestników

1015 – 1030          Otwarcie konferencji i powitanie gości - Zarząd  Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

1030 – 1045          Wystąpienie - przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

1045 – 1130          Podsumowanie działań projektowych, prezentacja osiągniętych rezultatów końcowych – Zespół Projektowy

1130 – 1300          Prezentacja wybranych firm, które powstały w ramach realizacji projektu – Beneficjenci Pomocy

1300 – 1400          Lunch

 

Udział w konferencji prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 34 373-10-92 do dnia 27-01-2011r

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

   

INTERPRETACJA - DOT. ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH OD NIEKTÓRYCH DOCHODÓW (PRZYCHODÓW)

Środa, 21 Kwiecień 2010 11:26

 

        Od początku 2010 r., nie obowiązuje już  rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  10 kwietnia 2009r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów(przychodów) /Dz. U. Nr 62,poz.509/ , ale funkcjonuje nowe zwolnienie podatkowe. Mianowicie, poczynając od 1 stycznia 2010 r., środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PDOF, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241).

W tym miejscu należy zauważyć, iż definicja środków europejskich zawarta w nowej ustawie o finansach publicznych (art. 2 pkt 5 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4) ma charakter ogólny. Stąd też rozstrzygnięcie, które środki finansowe będą zwolnione na podstawie nowo wprowadzonego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PDOF, wymaga szczegółowych informacji na temat danego programu pomocowego, z którego korzysta konkretny podatnik, ale dotacja i wsparcie pomostowe z PO KL 6.2  zalicza się do tego zwolnienia.

Natomiast z punktu widzenia systemowych rozwiązań w przepisach o podatku dochodowym, trzeba stwierdzić, że środki finansowe korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PDOF należy traktować identycznie, jak środki zwolnione z art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy, czyli jako neutralne podatkowo.

Z jednej bowiem strony przychód (dochód) będzie wolny od podatku, z drugiej zaś wydatki sfinansowane otrzymanymi pomocowymi środkami europejskimi nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie bowiem z wprowadzeniem omawianego nowego zwolnienia, tą samą ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, znowelizowano (uzupełniono) treść art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PDOF, który od 1 stycznia 2010 r. wyłącza z kosztów uzyskania przychodów również wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy.

   

Obowiązek składania oświadczeń

Przypominamy Państwu o obowiązku składania comiesięcznej informacji poświadczającej prowadzenie działalności gospodarczej najpóźniej do 5-ego każdego miesiąca.

Wzór oświadczenia - do pobrania TUTAJ

   

Strona 1 z 3

Darcy Accounting and Bookkeeping . made my day